Regulamin wycieczek

Regulamin wycieczek

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Marklowicach.

 

Regulacja prawna :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

§ 1

Zasady ogólne

 

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralna formą działalności wychowawczej szkoły.

2.  Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

      a)  poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury

           i  historii,

     b)  poznawanie kultury i języka innych państw,

     c)  poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego

          i kulturalnego,

    d)  wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

    e)  upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego

         oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

     f)   upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności

          fizycznej,

    g)  poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych

          ekologicznie,

    h) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

    i)  przeciwdziałanie patologii społecznej, zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach

        profilaktyki uniwersalnej,

     j)  poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 3. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych

    wypadków.
 4.  W przypadku wycieczki lub imprezy  zagranicznej niezbędne jest wykupienie dodatkowego

     ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
     W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie,  w stosunku

     do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

 

§ 2

Rodzaje wycieczek

 

Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

1.      wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów,

 

2.      wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,

 

3.      specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych

 

 

§ 3

Kierownik wycieczki, opiekunowie, ich obowiązki

 

1.  Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych szkoły

    o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji odpowiednich form krajoznawstwa i turystyki.

 

2. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia, która uzyska zgodę

     dyrektora szkoły.

3.  W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien być

      nauczycielem.

4.  Kierownikiem lub co najmniej jeden opiekun uczniów w wycieczce zagranicznej powinni znać

     język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również

     w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki/imprezy.

5.  Do zadań kierownika wycieczki/imprezy należy:

      a)  opracowanie programu i harmonogramu wycieczki/imprezy, zapoznanie z tymi

          dokumentami wszystkich uczestników wycieczki,

      b)  zapoznanie uczestników z regulaminem wycieczki,

      c)  zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki/imprezy oraz

          sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

      d)  zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich

          przestrzegania,

      e) określenie zadań opiekunom w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki

          i bezpieczeństwa uczestników,

       f)  nadzorowanie zaopatrzenia uczniów w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej

          pomocy,

       g)  organizacja transportu, wyżywienia, zapewnienie noclegu dla uczestników,

       h)  dokonanie podziału zadań wśród uczestników,

       i)  dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki/imprezy,

       j)  dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki/imprezy po jej

          zakończeniu.

 

6.  Do zadań opiekuna należy:

      a)  sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,

      b)  współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu

            wycieczki/imprezy,

      c)  sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym

           uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

      d)  nadzór nad wykonywanych zadań przydzielonych uczniom,

      e)  wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

7.  Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

 

 

§ 4

Ogólne zasady organizacji wycieczek

 

1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa przyjmuje się maksymalną

    liczbę uczestników na jednego opiekuna:

·         podczas wycieczek na terenie tej samej miejscowości  -  30

·         podczas wycieczek poza jej terenem  -  15

2.  Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną

     niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się

    one odbywały.

3.  Kierownik wycieczki/imprezy w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą dyrektora szkoły może być

     również opiekunem.

4.  Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć uczestników o zasadach bezpieczeństwa,

    sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku, przypomnieć regulamin wycieczki.

     Informacja na ten temat powinna być wpisana w dzienniku lekcyjnym klasy i na karcie

     wycieczki.

5.  Jeżeli wycieczka/(wyjście poza teren szkoły) ma odbyć się podczas planowanej lekcji   danego

     przedmiotu , należy zgłosić zamiar wyjścia poza teren szkoły i odnotować wyjście na wycieczkę

     w dzienniku lekcyjnym i w  zeszycie wyjść, który znajduje się w sekretariacie szkoły.

6.  Udział uczniów w wycieczce (poza przedmiotowymi, które odbywają się na terenie tej samej

     miejscowości w ramach lekcji) wymaga pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.

7.  Rodzice/ prawni opiekunowie powinni być zapoznani z harmonogramem wycieczki i przed jej

     rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

8.  Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac przed szkołą lub

     inne miejsce uzgodnione wcześniej z dyrektorem szkoły i rodzicami.

9.  Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca

     pobytu, postoju oraz po przybyciu do punktu docelowego.

10 Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po

     drogach.

11. W przypadku zaginięcia – uczeń/uczniowie pozostają bezwzględnie w miejscu zaginięcia

      *miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły,

         rodziców 

      *  szlak turystyczny -  uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko         

          ( miejsce ), zawiadamiamy GOPR, dyrektora szkoły, rodziców

11. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

12. Placówka wypoczynku, w której maja przebywać uczniowie winna posiadać kartę

       kwalifikacyjna obiektu (nie dotyczy obozów wędrownych i wycieczek zagranicznych).

13.  Nauczyciele, którzy w ramach wycieczki szkolnej planują korzystanie przez uczestników

       wycieczki z kąpielisk i basenów, powinni:

     a)   zapoznać się z przepisami tych obiektów - regulaminami kąpieliska lub pływalni

           i egzekwować ich przestrzeganie

     b)   uzgodnić z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunki i sposób korzystania  z kąpieliska

          lub pływalni zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom

     c)  stosować regulamin kąpieli i plażowania

     d) korzystać z kąpielisk, pływalni tylko w miejscach do tego wyznaczonych i pod kontrolą

       ratowników oraz  1 opiekun na 15 uczestników

 

§ 5

  Zasady organizacji wycieczek autokarowych

 

1.  Obowiązują ogólne zasady  organizacji wycieczek zawarte w § 4.

2. Opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej pojazdów.

2.  Ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe.

3.  Przejście w autokarze musi być wolne.

4.  Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru.

5. Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy opiekunach.

6.  Należy zabronić w czasie przejazdu : spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia.

7.  Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach.

8.  Przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na terenie parkingów.

9.  W czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania.

10. Po każdej przerwie opiekun sprawdza obecność uczestników.

 

 

§ 6

Zasady organizacji wycieczek pieszych

 

 

1.      Obowiązują ogólne zasady  organizacji wycieczek zawarte w § 4

2.      W czasie wędrówki jeden z opiekunów znajduje się na początku grupy, a drugi na końcu.

3.      Pod żadnym pozorem nie zezwalamy uczestnikom na oddalanie się od grupy bez opiekuna.

4.      Podczas wycieczki przestrzegamy zasad bezpiecznego marszu, stosujemy zasady ruchu drogowego.

5.      W przypadku poruszania się kolumny ulicą bez chodników - grupa porusza się parami prawą stroną jezdni.

6.      W czasie wędrówki wieczorem, uczestnicy niosą światła (w/g przepisu ruchu drogowego)

7.      Opiekunowie są zobowiązani dopilnować, by nikt z grupy nie zostawał w tyle lub się odłączył.

8.      O złym samopoczuciu, uszkodzeniu ciała dzieci natychmiast informują opiekuna.

9.      Poruszanie się grupy wycieczkowej chodnikiem nie może utrudniać poruszanie się innym użytkownikom drogi.

10.  Organizujemy zbiórkę przed drogą powrotną oraz po przybyciu na ustalone miejsce rozwiązania wycieczki.

 

 

 

§ 7

Zasady organizacji wycieczek rowerowych

 

1.        Obowiązują ogólne zasady  organizacji wycieczek zawarte w § 4.

2.         Kierownik wycieczki zobowiązany jest do przygotowania wymaganej dokumentacji zawierającej:

             listę uczestników, opracowaną trasę, program .

3.          Przed wyjazdem należy zorganizować zebranie informacyjne na temat trasy, zadań, warunków BHP

             i obowiązków uczestnika ( regulamin wycieczek rowerowych ).

4.         Warunkiem uczestnictwa w wycieczce rowerowej jest spełnienie wszystkich poniższych wymagań:

         - posiadanie karty rowerowej,

         - pisemna zgoda rodziców bez przeciwwskazań lekarza,

         - znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie,

         - posiadanie sprawnego technicznie roweru,

         - co najmniej jeden sprawnie działający hamulec w rowerze,

         - światło pozycyjne białe z przodu, które powinno być widoczne w nocy z odległości

            przynajmniej 150m,

         - światło pozycyjne z tyłu, które również powinno być widoczne w nocy z odległości

                 przynajmniej 150m i jedno światło odblaskowe czerwone o kształcie innym niż

                 trójkąt,

         - dzwonek lub inne źródło sygnału dźwiękowego.

5.         Rowerzysta jest zobowiązany poruszają się po drodze, mieć włączone światła zgodnie

            z obowiązującymi przepisami,

6         Organizator  lub  kierownik wycieczki powinien posiadać:

      - apteczkę medyczną ( bandaże, woda utleniona, itp. ),

      - „apteczkę” techniczną ( dętki, wentyle, pompkę, klucze rowerowe).

7.         Przed wyruszeniem na trasę należy sprawdzić odzież i obuwie uczniów.

8.         Zgodnie z powyższymi przepisami należy pamiętać, iż w przypadku organizowania

            wycieczki rowerowej na 1 opiekuna przypada 10 uczniów oraz ilość rowerzystów jadących

            w zwartej grupie-kolumnie, nie może przekraczać 15 osób.

9.        Odległość między jadącymi kolumnami  powinna wynosić min 200m.

10.       Podczas grupowej wycieczki uczestnicy jadą gęsiego, czyli jeden za drugim. Przepisy
            pozwalają na jazdę dwóch osób obok siebie, pod warunkiem że nie utrudnia to ruchu innym
            pojazdom.

11.      Odległości między rowerami powinny być takie, by możliwe było bezpieczne hamowanie

           tzn. 2-3 metry, ale nie więcej niż 5 metrów;

12.      Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go

           wyprzedzać. Za prowadzącym jadą najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie i na

            końcu drugi opiekun grupy.

13.      Tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika.

14.      Odpoczynki w trasie powinny występować po przejechaniu 10-15 km, ale nie jest to normą

            i zależy od możliwości grupy.

15.       Łączna ilość przebytych kilometrów w ciągu 1 dnia nie powinna przekraczać 50 km.

16.      W przypadku zmęczenia, awarii lub złego samopoczucia każdy uczestnik powinien

           poinformować kierownika i niezwłocznie zatrzymać się usuwając na prawą stronę z toru

           ruchu.

17.      Podczas awarii roweru można go wziąć na hol stosując mocny sznurek o długości 3-4

            metrów, jednym końcem przywiązujemy go do roweru holującego ( do ramy przy siodełku),

           a drugi koniec należy okręcić o kierownicę roweru holowanego, aby odczepienie było jak

            najprostsze.

18.      Holowania powinna dokonywać osoba silna i tylko przez kilka km, później powinna nastąpić

           zmiana.

19.      Podczas jazdy w lesie należy zwracać szczególną uwagę na gałęzie i wystające korzenie.

20.      Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.

21.     Będąc ostatnim w szyku należy ostrzegać jadących z przodu o nadjeżdżających pojazdach.

 

§ 8

Zasady poruszania się z grupą  w miastach

 

1.      Obowiązują ogólne zasady  organizacji wycieczek zawarte w § 4.

2.      Przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie / miejscu / pobytu docelowego, aby w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiorki.

3.      W trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią , a drugi idąc na końcu zamykał ją.

4.      Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim.

5.      Obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego , aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy.

6.      Prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

7.      Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem.

8.      W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki :

·         znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części ( dotyczy pociągu , tramwaju ,metra )

·         znali nazwę przystanku , na którym grupa będzie wysiadać

·         znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania

·         posiadali ważne bilety na przejazd.  

 

§ 9

Przejazdy pociągami;

 1. Obowiązują ogólne zasady  organizacji wycieczek zawarte w § 4.

2.      Liczebność grupy – 1 opiekun na 15 uczniów.

3.      Opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej wagonów, w tym celu wskazane jest dokonywanie wcześniejszej rezerwacji miejsc lub przedziałów.

4.      Zasady rozmieszczania uczniów i bagażu oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy - jak w przypadku przejazdu autokarem.

5.      Należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna.

6.      W czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach siedzących.

7.      Bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki.

 

§ 10

Organizowanie wycieczki w góry

1.      Obowiązują ogólne zasady  organizacji wycieczek zawarte w § 4

 1. Wyruszając w góry na terenach Parków Narodowych oraz szlakach turystycznych leżących powyżej 1000m n. p. m – 1 opiekun na 10 uczestników
 2. Należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu;
 3. Na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu;
 4. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości). Ekwipunek należy zabrać w plecaku;
 5. Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze;
 6. Kolumnę otwiera i zamyka  osoba dorosła;
 7. Na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej;
 8. Na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy górscy;
 9. Na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu

 

 

§ 11

Obowiązki uczestników wycieczki

 

Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

1.                  przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,

2.                  poinformować opiekuna o ewentualnym złym samopoczuciu,

3.                  wykonywać polecenia kierownika, opiekuna, pilota, przewodnika,

4.                  w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,

5.                  w czasie jazdy nie stawać na siedzeniu, nie spacerować, nie wychylać się przez okno, nie

             zaśmiecać pojazdu, w czasie jazdy zabronione jest jedzenie i picie,

6.                  korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

7.                  w czasie zwiedzania, postoju oraz w miejscu zakwaterowania nie oddalać się od grupy bez

            zgody opiekuna,

8.                  zachowywać się z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury, dbać o higienę

            i  schludny wygląd,

9.                  w czasie przebywania w obiektach przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,

10.              przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych

           środków odurzających.

 

 

§ 12

Finansowanie wycieczek

 

1.                  Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz

            przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2.                  Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków rady rodziców lub

           innych źródeł ( ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających

           oświatę oraz od sponsorów).

3.                  Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych

          z nią kosztów chyba, że udział w wycieczce/imprezie może być sfinansowany z innych

          źródeł.

4.                  Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację

           tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

5.                  Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.

6.                  Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych

            związanych z wycieczką.

7.                  Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki,

            względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

8.                  Dowodami finansowymi są przede wszystkim rachunki, faktury, bilety wydawane przez

           uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze. W wyjątkowych,

           uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane

          przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą

          przekroczyć 20% kosztów wycieczki.

 

 

 

§ 13

Dokumentacja wycieczki

 

1. Karta wycieczki z harmonogramem – załącznik nr 1

2. Lista uczestników wycieczki – załącznik nr2

3. Pisemna zgoda rodziców – załącznik nr 3

4. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki – załącznik nr 4

5. Zakres czynności kierownika i opiekuna wycieczki – załączniki nr 5 i 6

6. Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu – załącznik nr 7

7. Dokumentację wycieczki, o której mowa w punkcie 1-5 winna być złożona w terminie minimum

   2 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia, w przypadku wycieczki zagranicznej jest to

    termin 14 dni.

 

 

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1.                  Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce organizowanej w dniach zajęć szkolnych

            mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.

2.                  Listę uczniów, którzy nie uczestniczą w wycieczce wychowawca klasy dołącza do

           odpowiedniego dziennika lekcyjnego.

3.                  W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

            postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

4.                  Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i przepisów bezpieczeństwa, będą

           wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartymi w szkolnym

           systemie oceniania.

5.                  W przypadku naruszenia przez ucznia § 11 punkt 10 regulaminu zawiadamia się jego

           rodziców/prawnych opiekunów oraz dyrektora szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie są

           zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki na własny koszt.

6.                  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednia przepisy

           Kodeksu Pracy, Statut Szkoły oraz Rozporządzenie MEN w sprawie ogólnych przepisów

          bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez

          szkoły krajoznawstwa i turystyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

KARTA WYCIECZKI

 

Nazwa i adres szkoły/placówki: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Cele wycieczki ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa kraju/ miasto/ trasa wycieczki: ….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Termin ………………………………………. Ilość dni ………………  Klasa ……………………..

Numer telefonu kierownika wycieczki: ……………………………………………………………….

Liczba uczniów: ……………………, w tym uczniów niepełnosprawnych: …………………………

Liczba opiekunów wycieczki ………………………… ……………………………………………..

Środek transportu: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCIECZKI

 

 

 

Data i godzina wyjazdu oraz powrotu

 

Długość trasy w kilometrach

 

Miejscowość docelowa i trasa powrotna

 

Szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu

Adres punktu noclegowego

 i żywieniowego oraz przystanki i miejsca żywienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Zatwierdzam

                                                                             

                                                                                …………………………………………

                                                                                            pieczęć i podpis dyrektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 Lista uczestników wycieczki kl.  …....................................................................................................     

 

Wycieczka organizowana do ………………………….... .. …............................................................      w dniu/ dniach  ……............................................................................................................................        

 

Nr polisy ubezpieczeniowej: ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 

Lp

Nazwisko i imię

Nr  telefonu do rodziców/opiekunów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko osób objętych indywidualnym ubezpieczeniem ( numer i nazwa polisy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................           

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................

 

 

 

 

 

 

                                                                            Opiekun: …................................................................

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

1         Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki ………………………….......................... ucznia klasy …… …..............................na wycieczkę  do ……………………………………………………….                                                                                                                                                                                            w dniu /dniach…………...................................…...................................................................................................

2) Zobowiązuję się do pokrycia pełnych  kosztów wyjazdu w kwocie* ………………………...........................................

3) Zobowiązuję się do zapewnienia  bezpieczeństwa  dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki  i rozwiązaniem wycieczki a domem.

4)Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko.

5) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie  w tej wycieczce.

Informacje o dziecku:  syn/córka

 • dobrze/źle znosi jazdę autokarem.
 • Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.) ……………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................           
 • w przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające jazdę autokarem

 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie trwania wycieczki / „zielonej szkoły”.

 

*Najpóźniej trzy dni przed wycieczką należy dostarczyć wychowawcy zgodę na wyjazd oraz pokryć koszty wyjazdu, w przeciwnym razie uczeń nie pojedzie na wycieczkę.

 

 

……………………………………………….

                                                                                                                                               podpis

 

 

Załącznik nr 3

 

ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

2         Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki ………………………….......................... ucznia klasy …… …..............................na wycieczkę  do ……………………………………………………….                                                                                                                                                                                            w dniu /dniach…………...................................…...................................................................................................

2) Zobowiązuję się do pokrycia pełnych  kosztów wyjazdu w kwocie ……………………….............................................

3) Zobowiązuję się do zapewnienia  bezpieczeństwa  dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki  i rozwiązaniem wycieczki a domem.

4)Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko.

5) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie  w tej wycieczce.

Informacje o dziecku:  syn/córka

 • dobrze/źle znosi jazdę autokarem.
 • Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.) ……………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................           
 • w przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające jazdę autokarem

 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie trwania wycieczki / „zielonej szkoły”.

 

*Najpóźniej trzy dni przed wycieczką należy dostarczyć wychowawcy zgodę na wyjazd oraz pokryć koszty wyjazdu, w przeciwnym razie uczeń nie pojedzie na wycieczkę.

 

 

……………………………………………….

                                                                                                                                 podpis

 

 

Załącznik nr 4

 

Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki

do……………………………. w dniu…………………………..

 

 

Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

1. przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,

2. poinformować opiekuna o ewentualnym złym samopoczuciu,

3. wykonywać polecenia kierownika, opiekuna, pilota, przewodnika,

4. w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,

5. w czasie jazdy nie stawać na siedzeniu, nie spacerować, nie wychylać się przez okno, nie

    zaśmiecać pojazdu, w czasie jazdy zabronione jest jedzenie i picie,

6. korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

7. w czasie zwiedzania, postoju oraz w miejscu zakwaterowania nie oddalać się od grupy bez

    zgody opiekuna,

8.  zachowywać się z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury, dbać o higienę

     i  schludny wygląd,

9.  w czasie przebywania w obiektach przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,

10. przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych

      środków odurzających,

11. przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych

      miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają regulaminu i przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartymi w szkolnym systemie oceniania. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 10 regulaminu zawiadamia się jego rodziców/prawnych opiekunów oraz dyrektora szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki na własny koszt.

Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad.

Podpisy uczniów, którzy zapoznali się z regulaminem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

ZAKRES CZYNNOŚCI KIEROWNIKA WYCIECZKI

 

 

Do zadań kierownika wycieczki/imprezy należy:

 

1.      opracowanie programu i harmonogramu wycieczki/imprezy, zapoznanie z tymi dokumentami wszystkich uczestników wycieczki

2.      zapoznanie uczestników z regulaminem wycieczki,

3.      zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki/imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

4.      zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich  przestrzegania,

5.      określenie zadań opiekunom w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestników,

6.      nadzorowanie zaopatrzenia uczniów w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

7.      organizacja transportu, wyżywienia, zapewnienie noclegu dla uczestników,

8.      dokonanie podziału zadań wśród uczestników,

9.      dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki/imprezy,

10.  dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki/imprezy po jej zakończeniu.

 

 

 

 

Marklowice, dnia…………………….                                                 …………………………….

                                                                                                              (Przyjąłem/przyjęłam

do wiadomości i stosowania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

 

ZAKRES CZYNNOŚCI OPIEKUNA WYCIECZKI

 

Do zadań opiekuna należy:

 

1.      sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,

2.      współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki/imprezy,

3.      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

4.      nadzór nad wykonywanych zadań przydzielonych uczniom,

5.      stałe przeliczanie stanu grupy,

6.      w razie wypadku udzielenie natychmiastowej pomocy uczestnikom wycieczki, poinformowanie o wypadku kierownika wycieczki,

7.      wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 

 

Marklowice, dnia………………………                               Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości

                                                                                                 i stosowania (podpisy):

………………………………………

……………………………………….

………………………………………

………………………………………

………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

 

 

ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI

klasy…….. …......... do……………………………….................... w dniach …………….............

WPŁYWY

L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

1.

Odpłatność uczestników

   

2.

Dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców

 

3.

Inne

                    

 

Razem wpływy

 

 

KOSZTY

L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

1.

Transport

 

 

2.

Wyżywienie

 

                     

3.

Noclegi

 

 

4.

Przewodnik

                        

5.

Bilety wstępu do muzeum, teatru, kina itp.

 

 

6.

Opłaty za parking

 

 

7.

Ubezpieczenie

 

 

8.

Inne

 

 

 

Razem wydatki

 

                   

 

Pozostała  kwota ………………..……………………...............................   zostaje przeznaczona na …………………………………………………………………………………………………………………………………...................... …...................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................................................................                             

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                                           ……………………………………………….

                                                                                                                                                        (podpis kierownika wycieczki)                                                                                                                                             

 

 

Załącznik nr 8

 

 

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY NR ….............../20......./20......

 

Zespół powypadkowy w składzie:

 

.........................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

 

dokonał w dniach .................................................................................... ustaleń dotyczących okoliczności przyczyn

 

wypadku, jakiemu w dniu ………… …………………………o godzinie ...................................................... uległ(a)

 

………………………..…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko ucznia, klasa)

 

urodzony(a) ................................................................... zamieszkały(a) ........................................................................

 

1.       Rodzaj wypadku (śmiertelny, zbiorowy, ciężki) ..............................................................

 

1.       Rodzaj urazu i jego opis – ……………………………………………………………..

 

1.       Udzielona pomoc – …………………………………………………………………….

 

1.       Miejsce wypadku – ……………………………………………………………………..

 

1.       Rodzaj zajęć – ………………………………………………………………………….

 

Opis wypadku z podaniem jego przyczyn

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

1.       Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym w chwili wypadku   -                             

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

1.       Czy osoba sprawująca bezpośrednią pieczę nad poszkodowanym była obecna w chwili wypadku w miejscu, w którym zdarzył się wypadek (jeżeli nie – podać, z jakiej przyczyny) - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.       Świadkowie wypadku:

a.       .................................................................................

b.       .................................................................................

c.        .................................................................................

 

Środki zapobiegawcze

 - omówienie zasad zachowania bezpieczeństwa z uczniami na przerwach     międzylekcyjnych oraz przed i po zajęciach

Omówienie wypadku i jego analiza na najbliższej radzie pedagogicznej

            Poszkodowanego, jego rodziców (prawnych opiekunów) pouczono o możliwości, sposobie i terminie złożenia zastrzeżeń.

 

Podpis pouczonych

 

...............................................................................................................................................

 

Wykaz załączników do protokołu, w tym ewentualnych zastrzeżeń, jeżeli złożono je na piśmie:

a.       ............................................................................

b.       ............................................................................

c.        ............................................................................

 

Podpisy członków zespołu powypadkowego

a.       ....................................................................

b.       ....................................................................

 

 

                                                                                                              Podpis dyrektora oraz pieczęć szkoły

 

 

 

 

 

Potwierdzenie przez osoby uprawnione:

 

Znajomienia się z protokołem i innymi dokumentami

                                                                            ..................................................................................................

 

Złożenia zastrzeżeń na piśmie

                                                                              ..................................................................................................

 

Otrzymania protokołu

                                                                               ..................................................................................................

 

 

 

 

OPINIA LEKARSKA

 

 

Stwierdza się, że uczeń ................................................................................................................

 

na skutek wypadku w dniu ...........................................................................................................

 

doznał ...........................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

Wypadek1 :

a.       spowodował ciężkie uszkodzenie ciała,

b.       nie spowodował ciężkiego uszkodzenia ciała.

 

 

........................................... dnia ........................                                .....................................

(podpis i pieczęć lekarza)

1 – Niepotrzebne skreślić

 

 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting