REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 z okazji 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

1.             Organizator konkursu: Gmina Marklowice oraz SP 1 w Marklowicach.

2.             Tematyka: 100 lat Odzyskania Niepodległości Polski oczami młodego odbiorcy.

3.             Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę;

- przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej;

- rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej.

 

4.             Założenia organizacyjne:

a) konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI, VII, VIII SP i III Gimnazjalnej;

b) z każdej klasy należy dostarczyć minimum 2 prace konkursowe;

c) dopuszcza się prace w grupie max. 2 osobowej;

d) technika dowolna np. kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również  

     kolaże, wydzieranki, wyklejanki, plakaty;

e) format prac minimum A4, pożądane większe formaty;

f) praca musi być opisana z tyłu- autor oraz klasa;

g) udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji

                zgłoszonej pracy.

 

5.             Terminarz:

- prace należy składać do dnia 19.10.2018r., do Pani Karoliny Kowol lub do sekretariatu  

  szkoły;

- efektem konkursu będzie wystawa prac w Szkole Podstawowej oraz w Urzędzie Gminy 

   Marklowice;

6.             Zasady przyznawania nagród:

- za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość   

  wykonania, twórcze i oryginalne podejście do tematu konkursu, estetyka prac;

- o wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana komisja konkursowa;

- ogłoszenie wyników odbędzie się na początku listopada 2018r.;

- organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych i dyplomów;

- informacja o dokładnym terminie wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu 

   konkursu.

 

 

Koordynator Konkursu Karolina Kowol

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting